همه چیز در مورد دستگاه حضور و غیاب

در این بخش می توانید به مطالب و ویدئوهای آموزشی مربوط به دستگاه

حضور و غیاب مدل های فراتکنو و پیشگامان دسترسی پیداکنید.